Algemene voorwaarden Fitness en Fysiotherapie
Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger overhandigd.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

Declaraties

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen, en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

Verzuim

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derde daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor de rekening van patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,-. Alles exclusief omzetbelasting.

Fysiq Vision

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site (www.fysiotherapie-veenendaal.nl), betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Fysiq Vision besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Fysiq Vision wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Fysiq Vision behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Virussen

Fysiq Vision garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Fysiq Vision of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiq Vision.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Fysiq Vision aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Fysiq Vision behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Functioneren van deze website

Fysiq Vision garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Fysiq Vision is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Fysiq Vision of door u aan Fysiq Vision middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan specifieke kwaliteitseisen worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.

Om toegelaten te worden aan het kwaliteitsregister moet de fysiotherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Inschrijving in het BIG-register

Deelname klachtenregeling

Verplichte scholing

Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing

Fysiotherapeut valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).

Werken conform de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen KNGF-richtlijnen

Hanteren van kwaliteitsdeelsysteem

Voldoen aan de werkeis, voldoende praktijkervaring.

Het regelmatig vakinhoudelijk overleggen met collegae

U kunt zien dat wij in dit register zijn opgenomen door het raadplegen van dit kwaliteitsregister  door de postcode 3903 BC op te geven.

Het BIG-register

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

× Hoe kan ik je helpen?